شرکت صنایع رازی راد

تجهیزات مخصوص نگهداری خرگوش


رک چرخدار آلومینیومی آنودایز شده مخصوص نگهداری 3 عدد قفس دوبل خرگوش در 3 طبقه 1 ردیفه مجموعاً 6 عدد قفس مخصوص نگهداری خرگوش است.


تجهیزات مخصوص نگهداری خرگوش

خرید قفس خرگوش

خرید رک خرگوش

خرید بطری آبخوری خرگوش

خرید بطری آبخوری خرگوش

فروش قفس خرگوش

فروش رک خرگوش

فروش بطری آبخوری خرگوش